deleted

in polish •  last year  (edited)

deleted

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zastanawiam się jak to jest z tym , że mogą ukraść konto na Steemit . Na przykład hakerzy . Słyszałem że Północnokoreańscy hakerzy okradają giełdy kryptowalut . Wiadomo , bomba atomowa kosztuje .

·

z tego co wiem najczęstsze kradzieże kont Steemit odbywają się przez logowanie z użyciem Steem Connect na źle zabezpieczonych stronach.

Wow, bardzo fajnie wszystko objaśnione :)

·

Dziękuję :) twoja opinia wiele dla mnie znaczy

Co z protonVPN?

·

Nigdy nie miałem. Nie moge się wypowiedzieć :/ osobiście polecam NordVPN

Świetny poradnik i mnóstwo cennych informacji w jednym miejscu ;)

·

Dziękuję :) twoja opinia wiele dla mnie znaczy

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by gotsummer from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.