Z a p r o s z e n i e

in polish •  4 months ago 

Kochani!
Zapraszam jutro, do Rzeszowskiego Inkubatora Kultury na godzinę 19, na wykład, który poprowadzę o malarstwie kobiet - Olga Boznańska, Tamara Lempicka i Anna Bohdanowiczowa-Bilińka. Przedstawię sylwetki, opisze pokrótce warsztat oraz najważniejsze dzieła. A przede wszystkim opowiem o kobietach niezwykle silnych, które wpłynęły na polską sztukę w czasach, gdy to mężczyźni decydowali o losie niewiast.

Wkrótce również wrócę do spotkań w Królestwie Bez Kresu o sztuce i poezji.

image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

A czego szuka taka niezwykle silna sztuka?

Piękna i mądrości.

No i pięknie.

Congratulations @foggymeadow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 100 replies. Your next target is to reach 200 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!