Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok w OSP JadownikisteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

Dnia 26 styczeń 2019r. o godz. 17:00 w remizie OSP KSRG Jadowniki odbyło się Walne Zebranie za 2018 rok. Otwarcie zebrania dokonał Prezes Zarządu dh  Józef Mól. Przywitał zebranych strażaków oraz zaproszonych gości i rozpoczął zebranie.Wybrano Przewodniczącego Zebrania, powołano Komisje Uchwał i Wniosków oraz Komisje Mandatową i przystąpiono do obrad.

W czasie zebranie przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP w 2018 roku, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono także plan działalności i plan finansowy na ten 2019 rok. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik i sekretarz dh Michał Loranty, sprawozdanie z działalności OSP prezes dh Józef Mól, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący komisji dh Dariusz Bąk. Następnie wszyscy zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. 


W 2018 roku druhny i druhowie z OSP Jadowniki udział brali w łącznej liczbie 59 akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w licznych uroczystościach i akcjach społecznościowych. Przedstawiam wyróżnione z nich podczas obrad:

- udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych takich jak: pożary budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Jadownik i powiatu brzeskiego, pożary sadz w kominach, pożary nieużytków rolnych, poszukiwania osób zaginionych, zdarzeniach drogowych, usuwanie skutków silnych wiatrów, pompowanie wody ze studni, zabezpieczenia jezdni i usuwanie plam substancji ropopochodnych, 

- udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych „Zielonka 2018” oraz ćwiczeniach doskonalących umiejętności podejmowania działań ratowniczych w stosunku do osób w stanie zagrożenia życia i zdrowi,

- ocena Bardzo Dobry z przeprowadzonej przez KP PSP w Brzesku kontroli gotowości bojowej,

- udział w uroczystościach państwowych i kościelnych m.in.: Dzień Strażaka 4 maja, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, uroczystości odpustowe, obchody 74. rocznicy Powstania Warszawskiego, uroczystość poświęcenia proporca DDP i samochodu ratowniczo-gaśniczego, 

- zabezpieczenie medyczne i drogowe oraz pomoc w organizacji biegu Tropem Wilczym w Jadownikach,

- udział w akcji „Ratujemy i uczymy ratować” i odwiedzanie uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Jadownikach,

- czuwanie nad bezpieczeństwem podczas Rozpoczęcia i Zakończenia Sezonów Motocyklowych w Jadownikach na wzgórzu Bocheniec,

- organizacja I Dni Otwartych w OSP Jadowniki oraz akcja naboru nowych strażaków „I Ty możesz zostać strażakiem – dołącz do nas”,

- akcje DDP, ćwiczenia, pokazy i ich wycieczki, czyli działalność Dziecięcej Drużyny Pożarniczej,


Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem, w której strażacy i przybyli goście omawiali kolejne przyszłe cele jednostki jak m.in. pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zorganizowanie pierwszego w Polsce pewnego turnieju, start DDP w Ogólnopolskiej Olimpiadzie DDP w Wieruszowie, Dniach Otwartych w OSP Jadowniki oraz renowacja pierwszego sztandaru, który służy w OSP Jadowniki już od ponad stu lat. Remizę czekają także kolejne remonty jak np. remont dachu.

Prezes kończąc posiedzenie podziękował wszystkim gościom za przybycie, za aktywny udział i za wsparcie które okazywali w poprzednim roku i za obiecaną pomoc na kolejne lata. Podziękował również wszystkim strażakom za poprzedni rok sprawozdawczy za m.in. remonty strażnicy, utrzymanie gotowości bojowej, uczestnictwo w życiu społecznym Jadownik i uroczystościach państwowych i kościelnych. Opiekunom Dziecięcej Drużyny Pożarniczej pogratulował i podziękował za umiejętności jakie młodzi strażacy osiągnęli i za ich uczestnictwo w różnych akcjach i pokazach. Życzył wszystkim pomyślności w realizacji planowanych zamierzeń i zadań. Na koniec zaprosił wszystkich na poczęstunek, który przyrządziły druhny z OSP Jadowniki.

Dzięki za wizytę i wsparcie nas strażaków z Jadownik!!!

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20293.66
ETH 1156.06
USDT 1.00
SBD 2.98