Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP przeprowadzone w Państwowej Straży Pożarnej w BrzeskusteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)

W Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w ostatnich tygodniach odbywało się Szkolenie Podstawowej Strażaków-Ratowników OSP, które dnia 14.03.2019r. zakończyło się egzaminem. Organizowany kurs był ogłoszony początkiem stycznie. Chętnych strażaków z powiatu brzeskiego kwalifikujących się do kursu zgłosiło się bardzo dużo i dlatego postanowiono, że to szkolenie w tym roku odbędzie się w dwóch terminach: luty/marzec i na jesień. 

Strażacy obecni na tym szkoleniu byli podzieleni na dwie grupy, tzn. na uczęszczających popołudniami w tygodniu i całymi weekendami. Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Jakowoż, że w większości byli to młodzi ludzie w wieku 18-19 lat ale też strażacy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pożarnictwem zajęcia zaczynali od podstawowych pojęć strażackich. 

Program szkolenia Strażaków-Ratowników OSP 2019 został połączony względem poprzednich, które składały się ze szkoleń: 

- strażaków ratowników OSP część I,

- strażaków ratowników OSP część II,

- ratownictwo techniczne strażaków ratowników OSP,

- kierowanie i organizacja ruchem,

- z zakresu działań przeciwpowodziowych.

Tematy dotyczące tego szkolenia to m.in.:

- struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej OSP oraz ochrony ludności,

- służby wewnętrzne i musztra,

- sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,

- sprzęt i armatura do podawania wody i piany,

- drabiny pożarnicze, 

- ratowniczy sprzęt mechaniczny,

- ubrania ochronne,

- pożar i jego rozwój,

- podstawy fizykochemii spalania,

- zadania strażaków w zastępie,

- taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych,

- sprzęt ochrony dróg oddechowych,

- działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi,

- rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych,

- pierwsza pomoc przedmedyczna.


Elementem tego kursu był także test w komorze dymowej. Przed wejściem do komory w pełnym ubraniu ochronnym i sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz pokonaniu toru strażacy musieli przejść nie lada ćwiczenie wysiłkowe (bez dostępu powietrza z butli):

- ergometr taśmowy – 800 m z prędkością 8 km/h

- młot podciągowy  – 15 podciągnięć – obciążenie 34 kg

- ergometr rowerowy – 1 min – obciążenie 200 W

- drabina bez końca (ergometr drabinowy) – 15 m

- ścieżka dymowa – ćwiczenie polegało na przejściu strażaka ubranego w sprzęt ODO zadymionej trasy na orientację.


Szkolenie zakończyło się egzaminem, dnia 14.03.2019r. Rozpoczął się od testu teoretycznego, a następnie rozpoczął się test praktyczny dla strażaków którzy pozytywnie zakończyli I część. Wszyscy pozytywnie ukończyli szkolenie co pokazuje wielkie zaangażowanie młodych strażaków do chęci niesienia pomocy potrzebującym. 

W teście praktycznym na placu strażacy mieli za zadania m.in.:

- zbudować linię główną i gaśniczą po czym ugasić płonący 'budynek mieszkalny' i wydostać z niego mieszkańca, udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej - pierwsza rota działała w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,

- zbudować linię główną i gaśniczą, sprawić drabinę oraz ugasić płonącą połać dachową,

- zbudować linię główną i gaśniczą oraz przystąpić go gaszenia w różnej postaci pożarów - sprawdzana i oceniania była umiejętność dobieranych technik gaszenia i dobranego strumienia wody,

We wszystkich przypadkach konieczne był również:

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

- zbudowanie zasilania wodnego dla wozów gaśniczych,

- pełne zabezpieczenie i sprawdzenie przez dowódce ratowników w rocie,

- pełna łączność z SKKP PSP w Brzesku,Organizatorów cieszy ogromna ilość chętnych młodych ludzi, którzy postanowili przystąpić do straży pożarnej. Może któryś z nowych ratowników zostanie strażakiem zawodowym, a patrząc na efekty przygotowań i wynikach egzaminu, dużo na to wskazuje. 

Kolejny tego typu szkolenie, które będzie miało miejsce w PSP w Brzesku będzie odbywało się w jesieni tego roku.
Składam gratulacje wszystkich kursantom za efekty szkolenia i profesjonalnego podejścia do tematu. Na przyszłość życzę tyle samo powrotów co wyjazdów do akcji.

Z OSP KSRG Jadowniki do szkolenia przystąpiło 7 druhów, w tym jedna druhna Justyna i ksiądz Witold. Gratulacje dla nich :)


Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.


Zdjęcia autora Romana Kapuścińskiego z Capuccino.eu

Sort:  

Dear firesteem:

We are SteemBet, the next generation STEEM based gaming platform. We are honored to invite you to join our first fantastic dice game, which is just the beginning of SteemBet game series. Our dividend system has now launched. The prize pool has already accumulated 2,000 STEEM and more than 60 players have participated in staking mining token SBT. A huge reward of 40,000 STEEM is awaiting! Join us NOW with other 500 STEEM users to loot HUGE dividend reward!!

SteemBet Team

Official Website
https://steem-bet.com

Discord Server
https://discord.gg/95cBN3W

Telegram Group
https://t.me/steembet

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20285.57
ETH 1145.59
USDT 1.00
SBD 2.93