IX Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

19 marca bieżącego roku odbędzie się już kolejny konkurs dla dzieci i młodzieży Gminy Dębno o tematyce strażackiej, a dokładniej będzie to IX edycja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu są Gmina Dębno i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej, w której to właśnie tegoroczny turniej będzie miał miejsce. Memoriał skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich, którzy należą do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu Gminy Dębno.

Klasyfikacja tegorocznego turnieju będzie podzielona w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I – IV szkół podstawowych,

- klasy VII – VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjalne,

- klasy I – IV szkół średnich.


Konkurs będzie polegał, jak dotychczas, na wypełnieniu testu wiedzy o pożarnictwie.

Z przykładowych możliwych pytań to np. :

- kiedy i gdzie utworzono na ziemiach polskich pierwszą zawodową straż pożarną?

- ile jest klas odporności pożarowej budynków?

- co oznacza symbol SH-10?

- odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy powinna wynosić nie więcej niż? x metrów.


Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.


Więcej informacji na www.capuccino.eu

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19710.97
ETH 1124.61
USDT 1.00
SBD 2.92