Bezpieczeństwo podczas używania urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnychsteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

Przy niewłaściwym użytkowaniu oraz przy zaniedbaniu o urządzenia i elementy instalacji gazowej grozi niebezpieczeństwo wybuchu gazu i pożaru. Co należy robić w celu uniknięcia lub ograniczenia skutków pożarów? Przedstawiam zasady, którymi należy się kierować.Zagrożenia jakie mogą powstać przy użytkowaniu urządzeń i instalacji gazowych wynikają przede wszystkim z niewłaściwej dbałości o jej elementy. Z każdym takim elementem instalacji należy postępować zgodnie z jego instrukcją użytkowania ale także odpowiednio je konserwować i zabezpieczać. Co roku powinno się sprawdzić stan techniczny instalacji przez nas samych i uprawnionych do tego osób. 


Ale od początku. Poniżej przedstawiam zasady, według których należy się kierować podczas użytkowania urządzeń i instalacji gazowych:

1. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania instalacji gazowej w należytym stanie technicznym, czyli: nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych, korozji oraz by instalacja nie była przestarzała (zgniłe rury, nieszczelne spoiny łączeń elementów);

2. Gazomierz, który znajduje się poza domem/lokalem odbiorcy, powinien być zabezpieczony przed dostępem dla osób niepowołanych;

3. Wszystkie odbiorniki gazowe powinny być utrzymywane w czystości i dobrym stanie technicznym. Wszystkie wskazówki mówiące o nieprawidłowości należy od razu zgłaszać do serwisu. Sytuacje jak np. pojawiające się żółte płomienie na palniku czy osadzanie sadzy na min informuje nas, że spalanie gazu odbywa się w sposób nieprawidłowy;

4. Odbiorniki gazu powinno się używać zgodnie z jego instrukcją eksploatacji i obsługi - np. zabronione jest używania kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń;

5. Uruchomione i włączone do sieci gazowej lub elektronicznej urządzenia powinny być na bieżąco kontrolowane przez nas samych lub konserwatora, chyba, że konstrukcja tego urządzenia jest przystosowana do pracy bez dozoru;

6. Gotowane przez nas ciecze na kuchence gazowej również należy kontrolować, by nie dopuścić do wykipień, zgaszenia płomienia palnika i niekontrolowanego rozprzestrzenianiu się gazu po mieszkaniu. Po zakończeniu gotowania należy dokładnie zakręcić kurek gazowy;

7. Właściciel budynku, gospodarz, konserwator lub osoba nim zarządzająca powinna przeprowadzić, co najmniej raz do roku, kontrolę instalacji gazowej, jej urządzeń i armatury wodno-pomiarowej. W badaniu takim sprawdzeniu powinno ulec stan techniczny i manualny urządzeń i armatury, szczelność instalacji gazowej. Raz do roku, w każdym ogrzewanym budynku, powinno skontrolować drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Przytkane przewody kominowe często są powodem zatruć tlenkiem węgla przez osoby mieszkające w tych budynkach oraz powodują wzrost osadzania się w nich sadzy, a później ich pożarów. 

Czynności kontrolne mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;

8. Zabrania się jakichkolwiek modernizacji instalacji gazowych na własną rękę. W żadnym wypadku nie wolno przerabiać we własnym zakresie instalacji i urządzeń gazowych. Dotyczy się to także remontów czy napraw sprzętowych oraz dołączanie dodatkowych odbiorników gazu bez zezwolenia z rozdzielni gazu;

9. Użytkownikowi urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza. Gazomierzy także nie wolno przerabiać, naprawiać czy malować. Zabrania się także zatykania otworów wentylacyjnych i nawiewnych w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazowe. Sytuacje takie mogą doprowadzić do gromadzenia się gazu w efekcie czego następuje możliwość wybuchu i pożaru;

10. Urządzenia gazowe zasilane mogą być gazem płynnym w butlach (propan-butan), pod warunkiem, że w takich instalacjach w jednym mieszkaniu, lokalu lub warsztacie nie może być więcej niż dwóch podłączonych butli o maksymalnej zawartości gazu 11 kg każda. Ponadto:

- przechowywane butle powinny być umieszczone z dala od urządzeń, które powodują iskrzenie;

-  butle powinny być umieszczone również w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń, które promieniują ciepło (grzejnik, piec, itp.). Oczywiście po za zestawami kuchni gazowej, ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle;

- montować butle należy w pozycji pionowej, zabezpieczyć przez przypadkowym przemieszczeniem, przewróceniem oraz uszkodzeniem i uszkodzeniem;

- maksymalna temperatura pomieszczeń, w których instalowana będzie butla nie może przekraczać 35 st. C.


Oto 10 zasad, do których każdy użytkownik urządzeń i instalacji gazowej powinien się dostosować i je praktykować w codziennym użytkowaniu. Pomoże to uniknąć niepotrzebnych i niebezpiecznych sytuacji jak np. wybuch gazu i pożar na skutek ulatniania się gazu oraz zaczadzenia. 

Mam nadzieję, że pomogłem każdemu użytkownikowi takiej instalacji, spojrzeć na użytkowanie jej z perspektywy bezpieczeństwa. Zasada jest prosta: lepiej zapobiegać niż leczyć.

Dzięki za wizytę i dostosowanie się do zaleceń straży pożarnej.

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19950.69
ETH 1127.15
USDT 1.00
SBD 2.91