You are viewing a single comment's thread from:

RE: Emocjonalne wpisy znów pod opieką założyciela tagu pl-emocjonalnie

in #polish3 years ago

Jak rozumiem jest to zagrywka "trollingowa" w stronę nieidealnej, która od tygodni ciężko pracuje, by tag działał możliwie najlepiej (co jej się udało). Daję flagę z opisem sytuacji do noisy, jeśli uzna, że nie słuszna to zdejmie ją. Tyle z mojej strony.

Sort:  

Cofnąłem flagę. Jeżeli ten post jest trolingowy, ja tego nie dostrzegam.


Flaga wystawiona wcześniej z mojego konta została wystawiona decyzją ferviego, za pomocą protokołu Wise, w tym przypadku postanowiłem jednak flagę cofnąć.

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54402.12
ETH 4053.80
BNB 584.03
SBD 7.01