Sort:  

Większość wyparowała a ci co są to niemowy :0

Co tam budzisz ludzi :lol

Cześć,

widzę że też postanowiłeś tu zajrzeć po latach 😊

Sytuacja wymusza, chociaż do tej samej rzeki się dwa razy nie wchodzi, gdzie się tonęło...chyba nie ma co tu zbierać?

Wywołujesz do tablicy to nie przypadek ? Co to za krzyki...:)

Chciałem zobaczyć tylko czy tu się coś dzieje, jak widzę nie wiele. A zbierać to nigdy tu nie było co. Ale sama platforma super.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 57899.47
ETH 3134.16
USDT 1.00
SBD 2.39