Sort:  

Współczuję doświadczenia tego, to musi być naprawdę trudne, gdy ta osoba jest kimś bliskim...

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27427.87
ETH 1785.65
USDT 1.00
SBD 2.74