Sort:  

Ja też straciłam najblizszą mi osobę. Bardzo długo wyłam z żalu za Nim. Koleżanka napisała mi tak: "po ch.j ryczysz????? Czy on by tego chciał? Nie pomagasz mu w ten sposób. Kochaj, pamiętaj ale, do cholery, nie rycz!" Pozbierasz się i Ty, Dyzia. Pamiętaj, kochaj ale nie płacz. Poczujesz się lepiej. I ukochany pewnie Ci się przyśni z dobrymi wiadomościami.

Congratulations @dyzia! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28381.27
ETH 1818.27
USDT 1.00
SBD 2.77