...

in polish •  9 months ago  (edited)

...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ja też straciłam najblizszą mi osobę. Bardzo długo wyłam z żalu za Nim. Koleżanka napisała mi tak: "po ch.j ryczysz????? Czy on by tego chciał? Nie pomagasz mu w ten sposób. Kochaj, pamiętaj ale, do cholery, nie rycz!" Pozbierasz się i Ty, Dyzia. Pamiętaj, kochaj ale nie płacz. Poczujesz się lepiej. I ukochany pewnie Ci się przyśni z dobrymi wiadomościami.

!tipuvote hide

Congratulations @dyzia! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!