Discord.py 1.0.x - przepisujecie aplikacje gdyż działać one nie będą

in polish •  last month 

Osoby tworzące przy pomocy biblioteki discord.py boty dla platformy Discord czeka dodatkowa praca z powodu wydania wersji 1.0.0.

2.png

Źródło

Niektórzy zapewne kojarzą bibliotekę discord.py, która umożliwia tworzenie botów dla platformy Discord z wykorzystaniem języka Python 3. Do tej pory była dostępna wersja 0.16.x z dużą bazą poradników w sieci także próg wejścia do świata programowania był dosyć niski. 9 kwietnia obecnego roku pojawiła się wersja 1.0.0 tej biblioteki zaś dzień później pojawiła się aktualizacja w formie 1.0.1. Zmiana pierwszej cyferki sugeruje bardzo duże zmiany i tak - zmieniło się tak dużo, że aplikacje działające w oparciu o wersję 0.16.x po aktualizacji do 1.0.x przestaną działać.

1.png

Źródło

Deweloperów czeka zatem dodatkowa praca w postaci przepisania swoich aplikacji. Jeśli zatem wpadniesz na pomysł aby wykonać aktualizację discord.py do wersji 1.0.x to wiedz, że jeśli aplikacja się uruchomi to na pewno nie będzie działać poprawnie.

Źródła

Dokumentacja wersji 1.0.1
Opis migracji do wersji 1.0.x
discord.py na stronie pypi

Wsparcie

Podobało się? Obserwuj i wspieraj!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @docbox! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 100 comments. Your next target is to reach 200 comments.
You got more than 50 replies. Your next target is to reach 100 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!