KŁAMSTWA HISTORYCZNE za pieniądze POLSKIEGO podatnika czyli spektakl "Lwów nie oddamy"

in polish •  4 months ago 

Wróciłem dziś do spektaklu "Lwów nie oddamy", który wystawiono na Konrapunkcie w Szczecinie - było to finansowane przez podatników wydarzenie. Nie zamierzam bezczynnie patrzeć jak publicznie przedstawia się podłe kłamstwa historyczne o polskich kresach, o stosunkach polsko-ukraińskich, o ludobójstwie na Wołyniu, o banderowcach.

Uważam, że Prezydent Szczecina powinien stanowczo potępić zarówno kłamstwa historyczne jakich dopuszczono się w spektaklu jak i powinien wpłynąć na radnych klubu Bezpartyjni, aby zagłosowali za odwołaniem Edyty Łongiewskiej Wijas z funkcji Przewodniczącej Komisji Kultury - profanowanie symboli religijnych nie jest kulturą, jest przestępstwem.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @darties! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!