Życzenia Wielkanocne | Easter Wishes

in #polish3 years ago

Z okazji nadchodzącej Wielkiej Niedzieli pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne :)


Zdrowych i radosnych świąt Wielkiej Nocy! Świąt spędzonych w gronie rodziny, życzę Ci żebyś czerpała jak najwięcej radości ze wspólnego spożywania posiłków i obcowania z najbliższymi. Wesołego Alleluja!


On the occasion of the upcoming Great Sunday, I would like to submit my best Easter greetings :)


Happy Easter! Christmas spent in the family, I wish you to get as much fun as possible to share meals and communion with your loved ones. Happy Easter!

20180331_212912.jpg

Coin Marketplace

STEEM 1.26
TRX 0.13
JST 0.144
BTC 60473.85
ETH 2155.17
BNB 578.57
SBD 9.54