You are viewing a single comment's thread from:

RE: Podpiwek - przepis i krótka historia. Wiesz, że jest zdrowy?

in #polish4 years ago

U mnie w tym roku jak sie tylko kończy jedna zastawa, robimy z żoną drugą :) lepsze to niż chemiczne paśniki z koncernów. Zróbcie szybki test butelka Pepsi odwróćcie do góry nogami i przeczytajcie co jest napisane "isded"

Sort:  

:) ZERO konserwantów, i zero cukru :P

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17047.10
ETH 1287.28
USDT 1.00
SBD 2.14