Sort:  

Z BDO to jest dramat, bo oczywiście nikt nic nie wie, a przykaz i straszenie konsekwencjami wszędzie. Plus i piwo, bo wiem co czujesz...

!BEER

Myślałem, co jest powodem niszczenia działalności gospodarczej w Polsce i unii.
To, banki.
Niszczą wszystko, aby zabrać środki do życia, i uzależnić ludzi, od wyczarowanych z powietrza środków.
BANKSTERKA zawsze zarabia.

Tak, wydaje mi się że na samym końcu o to własnie chodzi. te wszystkie bzdurne przepisy są tylko narzędziem napychania kasy Bankom znaczy banksterom :)Hey @czcibor360, here is a little bit of BEER from @nicniezgrublem for you. Enjoy it!

Congratulations @czcibor360! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @czcibor360! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56898.72
ETH 4526.78
BNB 619.37
SBD 7.16