Skąd wiesz jak jeść?

in polish •  10 months ago  (edited)

Naukowe podstawy żywienia człowieka zostały stworzone stosunkowo niedawno, a źródeł tej gałęzi wiedzy należy szukać w kucharstwie.


Znany lekarz i filozof grecki Hipokrates (ok. 460 - 377 p.n.e.) zalecał różne pokarmy jako środki lecznicze w chorobach - przypuszczając, że sposób odżywiania się wywiera wpływ na stan zdrowia człowieka. ze starych kronik i zapisków dowiadujemy się, że Egipcjanie na 1500 lat p.n.e. zalecali spożywanie wątroby w wypadku schorzenia oczu zwanego kurzą ślepotą (złe widzenie o zmroku).

Rys. 1 Hipokrates - racjonalista który na podstawie obserwacji i doświadczeń wyciągał wnioski prowadzące do zidentyfikowania problemu medycznego i poprawy stanu pacjenta. Jako jeden z pierwszych opisał swoje słuszne obserwacje na temat zimna, ciepła słonecznego, światła oraz prozdrowotnych efektów aktywności fizycznej.

()
Rys. 2 Antoine Laurent de Lavoisier francuski uczony - ojciec współczesnej chemii. Udowodnił prawo zachowania masy i odkrył, że połączenie wodoru z tlenem tworzy wodę. Rysunek przedstawia portret Monsieur de Lavoisier i jego żony.


Podobnych obserwacji, nie popartych jeszcze naukowymi podstawami, dokonywano w okresie średniowiecza i aż do końca XVII w. W tym bowiem czasie francuski uczony A. L. Lavoisier (1743 - 1794), przeprowadzając badania i doświadczenia na ludziach, stwierdził, że przyjęte przez organizm pożywienie ulega spaleniu. Zużywa się przy tym tlen oraz wytwarza dwutlenek węgla i woda, a organizm człowieka uzyskuje w ten sposób niezbędne ilości
energii(!).

Zrzut ekranu z 2018-08-03 12-54-12_Fotor.png

Tak więc nauka o żywieniu została zapoczątkowana przede wszystkim jako kalorymetria czyli dział chemii wykorzystujący metody pomiaru ilości ciepła pobieranego lub oddawanego przez ciała w procesach fizycznych i reakcjach chemicznych. (zobacz: kalorymetr)

Na podstawie licznych i wszechstronnych badań stwierdzono, że pożywienie składa się z szeregu składników o różnej budowie, spełniających wielorakie i ważne dla organizmu funkcje. Dlatego do pełnej oceny pożywienia nie wystarczy jedynie określenie jego energii czyli kaloryczności.

Niezmiernie istotna dla rozwoju nauki o żywieniu człowieka jest analiza składu chemicznego pożywienia, a zwłaszcza określenie ilości i jakości: tłuszczów, cukrów (węglowodanów) i białek, a ponadto witamin, składników mineralnych i innych.


Jak istotne stało się zagadnienie racjonalnego żywienia człowieka świadczy fakt, że z inicjatywy 44 państw koalicji antyhitlerowskiej 9 listopada 1957 roku, powołano specjalną agencję, tj. Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ang.Food and Agriculture Organization of the United Nations , które zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień wyżywienia ludności świata. Według danych tej organizacji ok. 2/3 ludności świata żywi się nieprawidłowo a czego połowa głoduje. Nabiera to szczególnego znaczenia wobec faktu, że wkrótce liczba ludności świata przekroczy 8 miliardów.Dlatego też praktyczna realizacja wytycznych nauki o żywieniu człowieka jest jednym z podstawowych zagadnień współczesnego świata.

Rys. 3 Kraje należące i wspierające FAO; „Pierwszy pokarm” - jedna z najbardziej znanych prac Józefa Markiewicza została uznana przez zarząd FAO w Rzymie za arcydzieło i wybrano ją na jeden z symboli FAO. Wizerunek dziecka ssącego pierś matki został umieszczony na medalu upamiętniającym XXX-lecie tej organizacji oraz dziesięciozłotowej monecie FAO wydanej przez Mennicę Polską.

3.jpg


Inne/ Others: Krótka historia polskiego jedzenia

źródła/ Sources:
Rys. 1 Hipokrates - miedzioryt z XVII w. prezentujący antyczne popiersie wykonany przez Petera Paula Rubensa.
Rys. 2 by:Jacques-Louis David; 1788 (Metropolitan Museum)
Rys. 3 by:Marcus vs8 by:AnnychkaMelenchuk; by:Alinor

Zaczerpnięte z: Kuchnia polska prof. dr. Stanisław Berger i in.; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996,

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @conven! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes
Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!