Pomnik UFO w Emilcinie// Emilcin UFO memorial

in polish •  10 months ago 

Gmina Opole Lubelskie / Opole Lubelskie County

"Prawda nas jeszcze zadziwi..." // The truth will astonish us in the future...


1000glowne (1)_Fotor.jpg

The text in Polish, read: "On 10 May 1978 in Emilcin a UFO object landed. The truth will astonish us in the future"

Schematyczny rysunek pojazdu latającego powstały na podstawie opisu Jana Wolskiego / Scheme of the alien ship according to Jan Wolski

10 maja 1978 roku rolnik Jan Wolski wracając nad ranem do wsi Emilcin koło Opola Lubelskiego spotkał na polanie kilka małych istot, które nazwał "potworakami". Nieopodal nad ziemią unosił się błyszczący pojazd o kształcie przypominającym autobus. Według relacji Wolskiego ufonauci porozumiewali się miedzy sobą piskliwym skrzekiem, który on porównywał do dźwięku "tititititi". Za pomocą gestów zaprosili Wolskiego na pokład statku. Tam rolnik został poddany bezbolesnym badaniom. Istoty prześwietlały go za pomocą dwóch metalowych talerzyków. Przez chwilę zainteresowała ich jego metalowa klamra od paska. Opisując wnętrze pojazdu rolnik zapamiętał otwór w ścianie, w którym znajdowało się coś w rodzaju korby. Na podłodze statku leżało kilka sparaliżowanych ptaków, które Wolski określił jako "gawrony". Następnie dały mu do zrozumienia, aby opuścił pojazd. Przypadek emilcińskiego incydentu badał ufolog Zbigniew Blania - Bolnar. Ustalił on kilka faktów potwierdzających relację Wolskiego.

The monument in the village of Emilcin was erected on 15 October 2005 . The monument commemorates the event which took place here on 10 May 1978. On this day the village's inhabitant Jan Wolski, coming back home by a cart, saw two strange figures on the road. The figures were short (1.4 - 1.5 m high), slanting eyes and protruding cheekbones. They jumped onto Wolski's cart, however, he continued the ride. Soon later they came to a clearing where Wolski saw a shiny vehicle levitating ca. 5 m over the ground. The figures led the man inside. Wolski noticed a kind of benches inside. He also noticed among others, birds resembling ravens, lying on the floor. Wolski was ordered to undress, while one of the figures performed tests using a device resembling a plate. It is told that the figures wanted to offer him food in the form of an icicle, however, he refused. Then he was ordered to leave the vehicle.

Ślady pozostawił nie tylko obiekt, ale także obce istoty. W ziemi wyraźnie były odciśnięte małe buty, które mieli na nogach obcy (zachowały się nawet gipsowe wyciski tych śladów). Ufolodzy poddali głównego świadka wydarzenia wyczerpującym testom psychologicznym, które jedynie potwierdziły autentyczność jego relacji. Badano podatność na sugestię, funkcjonowanie pamięci i skłonność do fantazjowania.

Presently, what happened more than thirty years ago in Emilcin still arouses many controversies, and divides people into supporters and opponents of the whole event. Sceptics explain Wolski's unreliability by his advanced age at which he encountered the meeting with the UFO, disqualifying him as a reliable witness. According to them, the old man imagined everything, wrongly interpreted the course of events. The enthusiasts, in turn, refer to detailed tests conducted on-site by a team of specialists (psychiatrists, sociologist, botanist), which excluded all of the above possibilities. Additionally, Jan Wolski was subjected to ophthalmological and laryngo- logical tests, as well as test for a suggestion and the possibility of imagining the whole history.
Fundacja Nautilus – fundacja zajmu- jąca się paranormalnymi zjawiskami takimi jak: UFO, kręgi zbożowe, reinkarnacja, Orbs i innymi. Według jej statutu celem fundacji jest „szukanie odpowiedzi na najważniejsze pytanie, jakie może sobie postawić człowiek. [...] Jaki jest cel ludzkiego życia? Czy jest życie po śmierci? Czy Ziemię odwiedzają obce cywilizacje? A jeśli tak, to dlaczego się z nami nie kontaktują?”

Na zdjęciu: Nautmobil wyposażony, w niestety amatorski, sprzęt badawczy.


Jan Wolski nie był jedynym świadkiem. Przelot dziwnego obiektu widział także niezależny świadek, 7- letni Michaś Korwisz. Widział on ten sam obiekt przelatujący nad szopą jego dziadków, tuż przed tym, jak doszło do spotkania rolnika z "potworakami".
Zdjęcia i tekst pochodzą z tablicy informacyjnej umieszczonej przy obiekcie
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @conven! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!