You are viewing a single comment's thread from:

RE: Pomagamy Dominice

in #polish2 years ago

Gratulacje!

Twój post został opublikowany w dzisiejszym wydaniu Codziennika.

Jeśli chcesz wziąć udział w cotygodniowym konkursie Codziennika, odpowiedz Tak pod tym komentarzem, a Twój post weźmie udział w losowaniu płynnych środków Codziennika z całego tygodnia.

Pozdrawiam
@baro89

Sort:  

Dziękuje! naprzód codziennik!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 13826.98
ETH 389.50
USDT 1.00
SBD 0.97