Sort:  

Dzięki, ten film faktycznie zapowiada się bardzo interesująco. (Z zajawki: "We say we care but we do nothing" - tak to chyba właśnie wygląda i jestem ciekaw, jak oni to w filmie zdiagnozują...)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 58248.35
ETH 3136.18
USDT 1.00
SBD 2.36