Wóz Drzymały - The Revenge of Death Adder

in #polish4 years ago

titlem.jpg

Kolejny odcinek Wozu Drzymały opowie Wam o kontynuacji jednego z większych hitów Segi z końca lat 80', który niestety nie zrobił już takiej furory jak jego poprzednik. Jest to gra z gatunku beat'em up w klimatach fantasy, wydana w 1992 roku. Chodzi o grę Golden Axe: The Revenge of Death Adder. Zapraszam do środka.

Wóz Drzymały - The Revenge of Death Adder

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23011.45
ETH 1568.05
USDT 1.00
SBD 2.53