Wóz Drzymały - OutZone

in #polish4 years ago

titlecutm.jpg

W dzisiejszym odcinku zabiorę się za grę z gatunku run'n'gun wydaną w 1990 roku przez firmę Taoplan. Jej tytuł to Out Zone i jest klasycznym przedstawicielem swojego gatunku. Nie zrobiła jakiejś oszałamiającej furory w salonach gier. Prawdopodobnie ze względu na swój dość wykręcony poziom trudności. Zapraszam do środka.

Wóz Drzymały - OutZone

Sort:  

Congratulations @ciapo! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25686.16
ETH 1812.86
USDT 1.00
SBD 2.21