Wóz Drzymały - GunForce

in #polish4 years ago

titlem.jpg

Dziś na tapetę biorę grę z gatunku run'n'gun wydaną w 1991 roku przez w tamtych czasach dobrze znaną firmę Irem. Jej pełny tytuł to GunForce – Battle Fire Engulfed Terror Island. Jednak zapewne jeśli już ktoś kojarzy tytuł to jest to po prostu GunForce. Zapraszam do środka.

Wóz Drzymały - GunForce

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23027.03
ETH 1594.02
USDT 1.00
SBD 2.58