Wóz Drzymały - Giga Wing

in #polish4 years ago

titlem.jpg

Dziś na tapetę biorę grę zdecydowanie młodszą niż zwykle, bo wydaną w 1999 roku. Należy ona do gatunku shmup, shoot'em up, czy samolociki ;) i jest uznawana za jeden z kanonów gatunku. Stworzona przez firmę Capcom na ich automatowy system CPS-2. Dziś dawka informacji na temat gry Giga Wing. Zapraszam do środka.

Wóz Drzymały - Giga Wing

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23468.60
ETH 1643.03
USDT 1.00
SBD 2.55