Wóz Drzymały - Double Dragon II

in #polish4 years ago

titlem.jpg

W dzisiejszym odcinku zajmę się grą, która miała być tylko rozszerzeniem podstawowej wersji, ale zmiany były ny tyle duże, że zdecydowano się ją wydać jako drugą część. Jest to gra z gatunku beat'em up, wydana w 1988 roku przez firmę Technos Japan, a jej tytuł to Double Dragon II. Zapraszam do środka.

Wóz Drzymały - Double Dragon II

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22940.16
ETH 1639.36
USDT 1.00
SBD 2.77