Wóz Drzymały - Baddudes vs Dragonninja

in #polish4 years ago

titlem.jpg

Bad Dudes vs. Dragonninja, w Japonii znane jako Dragonninja, a w Europie i USA jako Bad Dudes to gra z gatunku scrollowany beat'em up. Pojawiła się na rynku w roku 1988. Jej twórcy to znana i lubiana w tamtych czasach firma Data East, która w swoim portfolio miała naprawdę sporo udanych tytułów.

Wóz Drzymały - Baddudes vs Dragonninja

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 26785.38
ETH 1870.49
USDT 1.00
SBD 2.22