Sort:  

Najczęściej w takich wspomnieniach nie na nic o konfliktach społecznych i narodowościowych a tych było niemało

Może tak, a może nie. Jakby było coś ważnego, to raczej ludzie by to opisali we wspomnieniach :) No tak mi się wydaje ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 30317.66
ETH 2017.94
USDT 1.00
SBD 2.35