Sort:  

"Klub Inteligencji Katolickiej"? Są jakieś "rodzaje" inteligencji?
"Blokiem marmuru, który mogą dowolnie kształtować" - czy wszyscy - jako ludzie, indywidualne jednostki - nie powinniśmy tak patrzeć na całą rzeczywistość? Jak na miejsce możliwe do zmiany - w wyniku pracy rozumu a nie życzeń - podług swych planów?

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27073.24
ETH 1893.57
USDT 1.00
SBD 2.14