Sort:  

"Klub Inteligencji Katolickiej"? Są jakieś "rodzaje" inteligencji?
"Blokiem marmuru, który mogą dowolnie kształtować" - czy wszyscy - jako ludzie, indywidualne jednostki - nie powinniśmy tak patrzeć na całą rzeczywistość? Jak na miejsce możliwe do zmiany - w wyniku pracy rozumu a nie życzeń - podług swych planów?

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67576.09
ETH 3762.34
USDT 1.00
SBD 3.72