Sort:  

Jeżeli chcesz otrzymywać więcej głosów, to polecam bardziej się postarać a nie tylko pisać jednozdaniowe posty.

Te posty nie potrzebują więcej treści, przekazuje to co chce przekazać :p

btw. kiedy OpenGuild ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ano OpenGuild ma się dobrze i czeka na dalszy rozwój :D

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 36730.81
ETH 2462.20
USDT 1.00
SBD 3.98