Sort:  

Cieszę się, że moja metafora żyje i się tak ładnie rozwija ;) Co do zajechania "dalej" to wcale nie musi być coś dobrego, zwłaszcza jeśli później okaże się, że kurs trzeba ostro zmienić, albo i zawrócić...

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66014.01
ETH 3472.87
USDT 1.00
SBD 2.68