Majówka dyneburskich Polaków.

in polish •  7 months ago  (edited)

Kojarzycie jak w jednej z części "Stacji Dyneburg" pisałem o tym, że początek maja jest najlepszym czasem by wybrać się do stolicy wschodniej Łotwy bo właśnie wtedy polskość jest widoczna tam najbardziej?
Przed Wami świeżutkie wydanie "Akcentów Polskich", w całości poświęcone dyneburskim świętom majowym. IX Międzynarodowy Festiwal „Polski Folklor w Łatgalii”, Święto Ulicy Warszawskiej oraz inne atrakcje w video poniżej.
Polecam.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @basementdisco! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!