Tradycyjny jarmark Bożonarodzeniowy z naturalną żywnością w Lizbonie - Traditional Christmas market with natural food in Lisbon

in #polish5 years ago

[PL]
Żywność produkowana w zgodzie z naturą ma wyjątkowy smak i jakość. Chyba każdy się z tym zgodzi :)

Zdjęcia wykonane na tradycyjnym jarmarku Bożonarodzeniowym z naturalną żywnością w Lizbonie.
Czas i miejsce: 2016.11.27 Lizbona
Sprzęt: Samsung Galaxy S7 edge Olympic Games Edition RIO

[ENG]
Food produced in harmony with nature has a unique taste and quality. I think everyone will agree with that :)

Pictures taken at a traditional Christmas market with natural food in Lisbon.
Time and place: 2016.11.27 Lisbon
Equipment: Samsung Galaxy S7 edge Olympic Games Edition RIO

20161127_145709.jpg

20161127_145853.jpg

20161127_145349.jpg

20161127_145223.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.025
BTC 27153.88
ETH 1900.39
USDT 1.00
SBD 2.25