Queen Elizabeth czyli pływające miasto! [PL] Queen Elizabeth - a floating city! [ENG]

in #polish5 years ago

[PL]
Queen Elizabeth w Lizbonie, załadunek obserwowany z wzniesienia, dziedzińca klasztoru Maltańskiego.
[ENG]
Queen Elizabeth in Lisbon, loading watched from a hill, the courtyard of the monastery of Malta.
20161201_134610.jpg

[PL]
Queen Elizabeth jest najnowszym pięciogwiazdkowym , luksusowym statkiem linii Cunard. Pływa od 2010 roku, a jego wnętrza zapierają dech w piersiach gości. Queen Elizabeth jest dumną następczynią statku o tej samej nazwie z 1938 roku (wtedy największego statku pasażerskiego na świecie). Wnętrza statku bogato zdobione grafiką, włoskimi marmurami, światła rozpraszają się na błyszczących żyrandolach. Wnętrza statku wypełnia dźwięk harfy, fortepianu oraz łagodnej muzyki jazzowej. Wszystko to wzmaga poczucie elegancji i przepychu.
Podstawowe dane: Pasażerowie: 2092, Załoga: 940
Długość: 294 m, Szerokość: 32 m, Prędkość: 24 węzły, Tonaż: 90 400 ton,
Pokłady pasażerskie: 12, Bandera: Wielka Brytania, Waluta: USD

[ENG]
Queen Elizabeth is the newest luxury five-star ship of the Cunard line. It floats since 2010, and its interiors are breathtaking. Queen Elizabeth is the proud successor of the ship of the same name from 1938 (then the largest passenger ship in the world). Interiors richly decorated with graphics, Italian marble, light scatter shiny chandeliers. The interior of the ship pierces the sound of harp, piano and gentle jazz music. All this enhances the sense of elegance and glamor.
Basic data: Passengers: 2092 Crew: 940
Length: 294 m, Width: 32 m, Speed: 24 knots, Tonnage: 90 400 tons,
Passenger decks: 12, Flag: Great Britain, Currency: USD

Zdjęcie - własne
Wykonane telefonem Samsung Galaxy S7 edge model Olympic Games Edition RIO.
Miejsce: port, stare miasto,Lizbona, Portugalia

Photo - own
Taken with the Samsung Galaxy S7 edge type Olympic Games Edition RIO,
Place: harbor, old town, Lisbon, Portugal

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27058.68
ETH 1880.45
USDT 1.00
SBD 2.22