Poulnabrone! Dolmen - Czyli tysiące lat p.n.e. [PL ] Poulnabrone! Dolmen - That is thousands of years before our era. [ENG]

in #polish5 years ago

[PL]
Poulnabrone (irl. Poll na mBrón) – neolityczny dolmen znajdujący się na obszarze płaskowyżu Burren w hrabstwie Clare w zachodniej Irlandi
[ENG]
Poulnabrone (irl. Poll na mBrón) - neolithic dolmen located on the area of the Burren plateau in County Clare in west Ireland
P1020442.JPG
[PL]
Dolmen. Co to w ogóle jest?
Dolmen – prehistoryczna budowla megalityczna o charakterze grobowca. Składała się z głazów wkopanych pionowo w ziemię i wielkiego płaskiego bloku skalnego, który był na nich ułożony. Pierwotnie dolmen był przysypywany ziemią. Budowle te są charakterystyczne dla neolitu europejskiego.
Słowo pochodzi z języka celtyckiego choć budowano je już na wiele wieków przed Celtami.

[ENG]
Dolmen. What is it? Dolmen - a prehistoric megalithic building with the character of a tomb. It consisted of boulders dug vertically into the ground and a large flat rock block that was stacked on them. Originally dolmen was covered with soil. These buildings are characteristic of the European Neolithic.
The word comes from the Celtic language, although it was built many centuries ago against the Celts.
P1020437.JPG
[PL]
Poulnabrone - dolmen ma formę portalu utworzonego z płaskiej granitowej płyty stropowej o wadze prawie 40 ton, ustawionej na dwóch wielkich głazach nośnych o wysokości 1,8 m i stabilizowanej z tyłu przez dwa mniejsze kamienie wspornikowe.
[ENG]
Poulnabrone - dolmen has the form of a portal made of a flat granite slab weighing almost 40 tons, set on two large boulders with a height of 1.8 m and stabilized at the back by two smaller cantilever stones.
P1020436.JPG
P1020439.JPG

Zdjęcie - własne
Wykonane aparatem Panasonic DMC-FX3
Miejsce: Burren w hrabstwie Clare w zachodniej Irlandi,

Photo - own
Made with the camera Panasonic DMC-FX3
Place:The Burren in shire Clare, west of Ireland

Sort:  

Tego jeszcze nie widziałem. Jakoś tak nie trafiłem na to cudo. Pozdrawiam.

Godne polecenia. W okolicy też trochę różnych ruin domów, zameczkow, baszt a na przysłowiowych polach wszedzie skaly rzeźbione przez wodę i zapewne lód. Pozdrawiam

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27316.82
ETH 1904.93
USDT 1.00
SBD 2.27