Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Spróbuj edytować. Masz pod postem taką opcję.
No i przydałoby się wyjaśnić, gdzie i kiedy wyświetla. Bez informacji więcej nie doradzę.

·

dzięki teraz niby pokazuje dobrze może to był jakiś chwilowy problem platformy