Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Rozumiem, że lewoskrętną to wlewa się do mózgu przez prawe ucho bo inaczej nie zadziała. Najpierw chyba trzeba zrobić małą dziurkę... 😂