You are viewing a single comment's thread from:

RE: Podsumowanie i sprawozdanie finansowe z Drugiego Warszawskiego Steem Meetup

in #polish6 years ago

Nadwyżkę proponuję przeznaczyć na pizzę i piwo. Dla Ciebie.

Sort:  

Uważam że nie jest to najlepszy sposób wykorzystania tych funduszy. Ma ktoś inne propozycje?

Wiem, domyślam się, że piwa nie lubisz.... ehhh trudno :P

Piwo lubie jednak uważam że są lepsze sposoby na wydanie tej kwoty. Na piwo pójdę za swoje :D

na nastepne spotkanie. ;)

Jestem za!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66077.75
ETH 3167.77
USDT 1.00
SBD 4.01