You are viewing a single comment's thread from:

RE: O artykule @bowess "Gramy w Steem" w najnowszym I Love Crypto (pl-publikacje)

in #polish5 years ago

@bowess gratulacje, @assayer a wiesz że ostatnio właśnie o tym myślałem, co z tym konkursem co organizowałeś, i gdzie Ty w ogóle się podziewasz, fajnie że wracasz. Jeszcze raz, dobra robota.

Sort:  

Dziękuję! Tak się jakoś poskładało, że 9 miesięcy minęło od startu drugiej edycji. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63824.30
ETH 3420.53
USDT 1.00
SBD 2.54