Badania naukowe vs publikacje prasowe

in polish •  4 months ago  (edited)

Kilka tygodni temu na portalu Wykop [1] pojawiła się informacja która dużą ilością głosów przebiła się na główną . Znalezisko prowadzi do artykułu opublikowanego na łamach Wirtualnej Polski [2] który to na podstawie Duńskiego badania stawia tezę że „szczepionki nie powodują autyzmu”. Niestety teza ta nie ma pokrycia w badaniach na których rzekomo opiera się artykuł.

Grupa naukowców duńskich przeprowadziła kohortowe badanie [3] które polegało na analizie danych dostępnych w bazie duńskich instytucji rządowych zajmujących się zdrowiem. Na wstępnie musimy podkreślić że nie jest to badanie kliniczne. Analiza również nie obejmuje porównania dzieci szczepionych i dzieci nieszczepionych. Analiza obejmuje porównanie dzieci szczepionych MMR i dzieci nieszczepionych szczepionką MMR. Dzieci których karty medyczne zostały poddane analizie otrzymywały inne szczepionki i sami autorzy badania to przyznają:

„A general criticism of observational vaccine effect studies is that they do not include a completely unvaccinated group of children. The number of children completely unvaccinated throughout childhood will be low in a country such as Denmark. We evaluated the association between MMR and autism in children with no DTaP-IPV/Hib vaccinations in the first year of life; we found no support for an association in this vaccine-naive subpopulation.”

Nie są to badania która udowadniają brak związku między autyzmem a szczepieniami rozumianymi jako całościowy program szczepień. Wirtualna Polska sugeruje że „szczepionki nie powodują autyzmu” choć przedmiotem badań była tylko szczepionka MMR. Teza stawiana w artykule jest tezą absolutnie niedopuszczalną i unaocznia skandalicznie niski poziom dziennikarstwa głównego nurtu. Artykuł ten nie tylko prezentuje tezę niezgodną z faktami ale również wprowadza w błąd rodziców którzy rozważają szczepienie siebie i swoich dzieci.

Moją uwagę zwróciła jeszcze inna informacja która pojawiła w badaniu:

„There were no thimerosal-containing vaccines in the Danish program during the study period.”

Otóż autorzy badania informują że w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2010 r. na terenie Dani nie używano szczepionek zawierających tiomersal. Nasuwa się więc pytanie dlaczego w Polsce do dnia dzisiejszego używa się szczepionek zawierających ten związek? Pytanie jest zasadne gdyż profil toksykologiczny tiomersalu jednoznacznie wskazuje na jego neurotoksyczność [4]. W wyniku procesów metabolicznych po ekspozycji na tiomersal w organizmie pojawiają się toksyczne jony rtęci, metylortęć oraz etylortęć. Tymczasem w Polsce dzieci wciąż otrzymują szczepionkę DTP – Biomed [5] oraz Infanrix hexa [6]. Clodivac i Tetana również zawierają ten związek.

W pracach polskich naukowców można znaleźć następującą informację, której źródłem są badania amerykańskie [7]:

*„Należy jednak pamiętać, że w 1999 roku, (...) wydano zalecenia dotyczące wycofania tiomersalu ze szczepionek” * [8]

Skoro takie zalecenie zostało wydane to niezależnie od tego czy jesteśmy przeciwnikami czy zwolennikami szczepień (wiem że społeczeństwo jest podzielone w tej kwestii) wymagajmy wysokiego poziomu bezpieczeństwa szczepionek od producentów. A od dziennikarzy wymagajmy rzetelności dziennikarskiej.

[1] https://www.wykop.pl/link/4830779/szczepionki-nie-powoduja-autyzmu-badanie-na-ponad-650-000-dzieci-obala-teorie/
[2] https://tech.wp.pl/szczepionki-nie-powoduja-autyzmu-badanie-na-ponad-650-tysiacach-dzieci-obala-teorie-6356126985504897a
[3] https://annals.org/aim/fullarticle/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study
[4] https://www.researchgate.net/publication/319392448_The_toxicology_of_mercury_Current_research_and_emerging_trends
[5] https://www.biomed.pl/produkt/dtp-szczepionka-bloniczo-tezcowo-krztuscowa-adsorbowana/
[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20391108
[7] https://pdfs.semanticscholar.org/c939/ea19d199ba9a26754cf7d57c6b258d30c7df.pdf
[8] Aleksandra Gołoś, Anna Lutyńska, 2015, TIOMERSAL W SZCZEPIONKACH – AKTUALNY STAN WIEDZY, PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 157 – 161
http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=1899.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hej, proponuję Ci zmianę tagów, tak, abyś dodarł do większej liczby odbiorców.
Pl-zdrowie, pl-nauka, pl-zycie, reakcja
:)

Congratulations @amadek! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!