You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wymarzony dom #7 Projektowanie instalacji elektrycznej część 2

in #polish5 years ago

Po ostatnim wpisie wiemy mniej więcej...

Może warto dać gdzieś linka do tego ostatniego wpisu? Oszczędzisz czytelnikom dodatkowego klikania. :-)

Sort:  

cenna uwaga, dzięki :) poprawiłem :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 62435.23
ETH 3369.42
USDT 1.00
SBD 2.45