You are viewing a single comment's thread from:

RE: Druga edycja konkursu #pl-kosmos - Start!

in #polish4 years ago

Mały disclaimer

Troszkę się czepiam, ale nie rozumiem kontekstu Twojego użycia słowa disclaimer w tym tekście. Nie odwołujesz się raczej do angielskiego znaczenia tego słowa ani do znaczenia używanego w korpo, żargonie prawniczym czy też informatycznym. Podejrzewam więc, że się pomyliłeś.

Sort:  

Masz rację, trochę się zakręciłem :P

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27329.34
ETH 1745.24
USDT 1.00
SBD 2.90