You are viewing a single comment's thread from:

RE: Idealny start na Steemit

in #polish4 years ago

Witaj,
Dobry post dla początkującego użytkownika i dziękuję za niego, lecz mam małe pytanie.

Co to jest i co daje resteemowanie postu ?

Sort:  

To pokazanie na swoim profilu postu innej osoby. Np znajomego. W celu jakby reklamy tego postu.

Dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
BTC 28886.34
ETH 1768.10
USDT 1.00
SBD 2.53