Mrówki dla początkujących

in #polish2 years ago (edited)

Hodowla większości gatunków mrówek nie sprawia zazwyczaj większych problemów, jednak pod warunkiem, iż wiemy, jak się nimi zajmować. Doświadczenie niemal zawsze jest czynnikiem kluczowym w hodowli czegokolwiek i nie inaczej kwestia ta przedstawia się w przypadku mrówek. Z tego powodu osoby początkujące powinny zdecydować się na gatunki stosunkowo odporne na błędy hodowcy oraz tanie (wbrew pozorom 2 nerki się w życiu przydają)...
czytaj dalej

IMG_6353.JPG

Sort:  

Congratulations @adisonv13! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57788.23
ETH 4445.11
BNB 624.09
SBD 7.12