Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

O tak, pamiętam to. Jechałam w pociągu na Woodstock i nagle zobaczyłam wielkiego Jezusa wśród pól , a nie wiedziałam, że istnieje. Super! :)

·

Takie polskie Rio :)