#Ulog O! Rosas ko (My original tagalog short poem)

in #poetry6 years ago (edited)

O! kay sarap mong pagmasdan aking mga rosas
amoy mong kay bango at humahalimuyak.
Sa aking paggising ikaw ang aking hanap
lalo na kapag ako'y nalulungkot at nababagabag.


O! aking rosas, rosas ng pag-ibig,
ganda mo ay kaakit-akit.
Sa tuwing ikaw ay aking nasisilayan,
mundo ko'y kay saya na parang walang hanggan.Pero alam ko ika'y lilisan din,
pagdating ng taglagas ika'y bibitiw.
O! rosas kong kay ganda at kahali-halina,
parang pag-ibig ng aking sinisinta.


Pagpasinsyahan nyo na guys try lang.😂


Come again, 😘

Sort:  

It's better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours and you'll drift in that direction.

Cantik nye bunga

Terima kasih :)

Boleh ku petik sekuntum bunga itu

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66303.73
ETH 3592.29
USDT 1.00
SBD 2.61