Mesec

in #poetry2 years ago

Do noćas sam se kleo
Da mesec tone
U meku utrobu vasione
Da bi se novorodio lepši
Sprudovima zenica

Od noćas
Pod okom meseca
Sve obamrle tešim
Da u drugom smeru plovi
Ukazujući gde se legu snovi

I hrabrim noćas dete koje se plaši
U san da se zamonaši
I zarim, kako mesec zari
Čoveka koji, stari li, stari
Prespavavši sveti čas

Tan2018-1-30_18560670_1.jpg

Image 1

Sort:  
Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.045
BTC 10979.94
ETH 384.59
USDT 1.00
SBD 0.98