Filipino Poetry #07 : “Realisasyon”

in #poetry3 years ago

52D8B8AC-9BB8-4561-A276-A3EE75248E5E.jpeg

REALISASYON

Dahilan ng aking mga ngiti
Kausap hangga’t hating gabi
Boses lang ang gustong marinig
Na mayroong gustong ipahiwatig

Di mapakali pag ikaw ang kaharap
Nabibihag sa mga mata mong kumikislap
Araw araw lalu akong napapamahal
Hinihiling na ang oras ay bumagal

Pangakong handang maghintay
Pagmamahal na ibibigay ng tunay
Sabihan mo lang na ako ay iyong mahal
Paninindigan ko tayo ay magtatagal

Ngunit aking napagtanto
Kailangan ko ng tigilan ito
Dahil sa isang realisasyon
Na may iba kang karelasyon

Pinagkuhanan ng Imahe

1097CCE0-2B34-4D58-B6F8-F1741F135EAD.png

Sort:  

Ay. Ang sarap na sa pakiramdam yung akala mong masayang pagmamahalan ang mangyayari.

Ngunit sa uli linya, tumigil ang aking mundo.

Sadyang ang hirap ang ipagsiksikan ang sarili sa pagibig na hindi tama. Salamat sa komento sir.

May hugot ang alamat haha..😊

Oo eh haha. Sakit dba maestro.

Oo nga eh..saklap ng kapalaran alamat hehhe

Posted using Partiko Android

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by oscargabat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.