Filipino Poetry #06 : “BARKADA”

in #poetry3 years ago

33500BC7-56B1-4458-AB75-40264AE309FB.jpeg

“BARKADA”

Pinagtagpo tagpo nang di inaasahan
Nagkagaanan ng loob mula nang kami’y magkakwentuhan
Hinaing ng bawat isa, agad naming naintindihan
Hangga’t sinimulan ang samahang pangmatagalan

Di man kami magkakaparehas ng ama’t ina
Magkakapatid pa rin ang turing sa isa’t isa
Turingan na tila wala ng makakapagpatumba
Sa samahang pinagtibay na ng dekada

May mga oras na kami’y nagpipisikalan
Ordinaryong pangyayari sa isang samahan
Magsusuntukan ng walang dahilan
At sa bandang huli kami nama’y magtatawanan

Hindi lahat ng oras kami’y nakatawa
Lalu na’t kung isa sa ami’y may problema
Balikat naming lahat ay nagkakaisa
Sa kapatid naming may lungkot na nadarama

Lahat ay nagsisilbing tangkay
Pinipilit palakasin kahit minsan ito’y hindi matibay
Basta kapit lang at kami’y di mawawalay
Pangako namin hangga’t sa kami’y mamatay

Samahang punong puno ng kalokohan
Hatid nito’y walang katulad na kasiyahan
Di man kami lagi nagkakakitaan
Kung kailangan ng sandalan, agad naming pupuntahan

Hangga't ang araw ay dumating
Lahat ay nanlulumo sa balitang naiparating
Sana ang araw na iyun ay nagsisinungaling
Sana hindi totoo ang tanging hiling

Ito ang naglaro sa aking isipan
Habang unti unti kong nakikita ang kadiliman
Alam ko naman yan ang inyong mararamdaman
Kapag maiparating ang sinapit kong biglaan

Sa ngayon, kayo na ay aking uunahan
Mga buloy, sana ako’y inyong maintindihan
Bago ko ipikit ang aking mata, nais ko kayong pasalamatan
Aantayin ko kayo sa kabilang mundo ng walang hangganan.

Pinagkuhanan ng Imahe

Salamat sa pagbasa.

A173AE5B-8AB0-4D83-BD72-22C4B88B4459.png

Sort:  
Hello.😊

Congratulations @oscargabat, your post has been featured at Best of PH Featured Posts.

You may check the post here.😉


About @BestOfPH

We are a curation initiative that is driven to promote Filipino authors who
are producing quality and share-worthy contents on Steemit.


See Curation/Delegation Incentive Scheme here. Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Follow our trail and vote for curated Pinoy authors. If you are a SteemAuto user, @bestofph is an available trail to follow.

If you want to be part of the community, join us on Discord

Tropang walang iwanan! 😎🤙

9lk2puivgm.png

Salamat sir Michael. First ko din gamitin ang esteem app. 👍

Hehhe salamat din sa pag gamit! Keep on supporting! Hehe🤙

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by oscargabat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Isa ka talagang alamat maestro @oscargabat

Salamat. Mas lodi kita @cradle.👍