ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း

in #poem4 years ago

ေတြ႔ဆံုၾကံဳကြဲ
ျဖစ္ျမဲဓမၼတာ
လြန္ဆန္မရဲ
ေရာက္ျမဲမွန္စြာ
ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း
ခြဲရျပန္မွာပါ။

Posted using Partiko Android

Sort:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 96.26% upvote from us for your 14280 Partiko Points! Together, let's change the world!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28127.91
ETH 1777.80
USDT 1.00
SBD 2.85