♧ေတာင္းပန္ပါတယ္♧

in #poem6 years ago

♧ေတာင္းပန္ပါတယ္♧

♡နင့္....ကိုဂ႐ုစိုက္ခဲ့လို႔
♡ငါ.......ေတာင္းပန္ပါတယ္။
♡နင့္.....ကိုအေလးထားခဲ့လို႔
♡ငါ.......ေတာင္းပန္ပါတယ္။
♡နင့္.....ကိုပိုခ်စ္ခဲ့လို႔
♡ငါ........ေတာင္းပန္ပါတယ္။
♡နင့္.......ကို
♡တျခားေယာက်္ားေတြ
♡ၾကည့္တာ မခံႏိုင္ခဲ့လို႔
♡ငါ.........ေတာင္းပန္ပါတယ္။
♡နင့္.......ကို
♡ခ်စ္လြန္းလို႔ သဝန္တိုခဲ့မိတာ
♡ငါ............ေတာင္းပန္ပါတယ္။
♡နင့္........ကို
♡အရမ္းခ်စ္ခဲ့မိလို႔
♡ငါ...........ေတာင္းပန္ပါတယ္။
♡နင့္........နဲ႔
♡စကားေတြအမ်ားႀကီး
♡ေျပာခ်င္ေနမိလို႔
♡ငါ..........ေတာင္းပန္ပါတယ္။
♡နင့္.........နဲ႔
♡ပက္သက္ခဲ့သမွ်
♡အရာအားလံုးထက္ပိုၿပီး
♡ငါ..........ေတာင္းပန္ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations @alibaaaaaa! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @alibaaaaaa! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @alibaaaaaa! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @alibaaaaaa! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.037
BTC 61461.96
ETH 3390.76
USDT 1.00
SBD 4.77