Sort:  

hahah
on tez jest fajny!
trochę mało ruchliwy taki 😛, ale za to uśmiechnięty!
(nie można mieć wszystkiego)

jak Cie znam, to sama zrobiłaś :)

Tego akurat nie 😛

Coin Marketplace

STEEM 1.37
TRX 0.12
JST 0.147
BTC 59533.40
ETH 2128.45
BNB 471.75
SBD 9.38